– အထက္တန္းေအာင္(သို႔) အထက္တန္းအဆင့္ ရွိရမည္။ အသက္(၁၈ မွ ၂၇)ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိရန္မလိုပါ။ ႐ုပ္ရည္သန္႔ ျပန္႔၍ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္ Monday to Saturday နံနက္ (၉း၀၀)မွ ညေန (၅း၃၀)အထိ

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ အျပည့္အစံု၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္၊ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မိတၱဴ Recommendation Letter မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ၊ လက္ရွိရိုက္ထားေသာ ဓါတ္ပံု(၂)ပံုႏွင့္အတူ (၃၀.၆.၂၀၁၇)ေနာက္ဆံုးထား၍ အထက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာအတိုင္း လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ Email ျဖင့္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

No.(504), 5th Floor, Zawana Tower, Thingangyun Tsp, Yangon. Tel: 01 8564115

miccosmo.mm@gmail.com, moacompany.ltd@gmail.com

Visit Us On Facebook